صفحه اصلی > امور پژوهشی > مقالات > نقش شرکت های لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود 
نقش شرکت های لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود

عنوان مقاله: نقش شرکت های لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود

نویسنده: فرشاد بیاتین (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر)

مهمترین عاملی در اقتصاد هر جامعه ای برای رونق بازار وجود دارد گردش نقدینگی مناسب در سطح جامعه است.

 مسلماً اقتصاد یک جامعه در زمانی شکل می گیرد که معاملات بصورت مستمر صورت گیرد و رونق بازار باعث رشد تولید و توزیع مناسب و با کیفیت و مصرف متناسب با تولید موجب شکوفایی اقتصاد در جامعه می شود.

حال زمانیکه به هر دلیلی در یک جامعه ای گردش نقدینگی نامناسب باشد به منظور جلوگیری از رکود می بایست راهکارهای مناسب جهت خرید و فروش محصول و به طبع آن به بهره وری تولید کمک نمود که در این راستا لیزینگ می تواند یکی از راهگشاترین موارد در جلوگیری از رکود و کمک به رشد اقتصادی نماید.

باید توجه داشت که صنعت لیزینگ نیز مانند سایر صنایع نیاز به مواد اولیه دارد که مواد اولیه شرکتهای لیزینگ پول است و مرکز تهیه مواد اولیه لیزینگ ها ،بانکها هستند.

از طرفی بانک ها وظیفه تأمین منابع نقدی انواع صنایع و کمک به گردش و راه اندازی شرکت ها تولیدی و بازرگانی را دارند که بخشی از مجموعه فعالیت آنهاست. با نگرشی مناسب و نگاهی اجمالی می توان دریافت که چرخه رشد اقتصادی در هر جامعه ای چنانچه بصورت شفاف و دقیق عمل نماید، در آن جامعه شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود وقتی چنانچه تولید از لحاظ کیفی نیز جایگاه خود را داشته باشد می توان به راحتی شاهد جذب سرمایه ها و ورود پول به داخل جامعه بود که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته این موارد قابل لمس و نمایان است.

حال در جامعه ای که متأسفانه سازمان ها به وظایف خود واقف نبوده و از حدود اختیارات خود خارج شده و به امور سازمانها ی دیگر بپردازند چنین هرج و مرجی بوجود خواهد آمد و بنظر میرسد در این راستا بانک ها هستند که جلودار بوجود آمدن این معضلات در وضعیت فعلی اند و چنانچه بتوانند به وظیفه اصلی خود که توزیع نقدینگی به جایگاه های اصلی مانند مراکز تولید، بازرگانی،  لیزینگ ها و سایر اینگونه موارد باشند و بگذارند سایر بخشها خودشان  وظیفه خود را انجام دهند، قطعاً وضعیت اقتصادی کشور به اندازه سهم بانک ها از این رکود خارج خواهد شد. این موضوع عامل بسیار مهمی است که می تواند بخش عمده از این رکود را اصلاح نماید.

بیائیم یاد بگیریم هر کدام از ما در تخصص خودمان بهترین خدمات رسانی را برای کشورمان عرضه کنیم.