صفحه اصلی > تسهیلات و خدمات > تسهیلات > مدارک لازم 
مدارک لازم

<<ويژه اشخاص حقيقي >>

الف: مستندات شناسائي:           

   متقاضي:                                                                                                ضامن ( ضامنين )                                                                                  

1.        كپي تمام صفحات شناسنامه (2 سري)                                            1. كپي تمام صفحات شناسنامه (1 سري)

2.      كپي كارت ملي ( برگه موقت ملي)                                                    2.  كپي كارت ملي ( شماره ملي) 

3.     كپي گواهينامه رانندگي معتبر 

4.     كپي كارت پايان خدمت يا معافيت ( براي ذكور)

 

ب: مستندات سکونتی:

 

متقاضی:                                                                                                 ضامن(ضامنین):

1.       كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت                                       1. كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت و يا تأييديه

       و يا تأييديه سازمان مربوطه براي خانه هاي سازماني                              سازمان مربوطه براي خانه هاي سازماني

2.      كپي قبوض تلفن و برق محل سكونت                                                      2. كپي قبوض تلفن و برق محل سكونت

 

ج: مدارك مورد نياز شغلي

 

نوع شغل

مدارک مورد نیاز

کارمند بخش دولتی

گواهي اشتغال به كار از سازمان ذيربط - كپي آخرين حكم كارگزيني - تصوير فيش حقوقي ماه آخر

كارمند بخش خصوصي

گواهي اشتغال به كار از سازمان ذيربط - تصوير فيش حقوقي ماه آخر- كپي ليست دو ماهه آخر بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي (يا ساير سازمانهاي بيمه گر) - كپي صفحه اول دفترچه بيمه معتبر

كاسب

تصوير جواز كسب معتبر - تصوير اجاره نامه محضري يا سند مالكيت محل كسب-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

پزشك

 تصوير پروانه مطب - تصوير كارت نظام پزشكي - گواهي اشتغال به كار يا تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت محل مطب-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي -درصورتيكه پزشك در بخش خصوصي يا سازمانهاي دولتي شاغل باشد مطابق رديف 1 و 2 مدارك مورد نياز ميباشد

 كارشناس داد گستري

تصوير پروانه رسمي دادگستري - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر در صورت موجود بودن-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

 وكيل داد گستري

تصوير پروانه وكالت - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر وكالت-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

رانندگان (ماشينهاي سنگين و تاكسي)

تصوير كارنامه يا دفترچه كار تاكسيراني - ارائه گواهي اشتغال به كار از اتحاديه تاكسيراني يا اتحاديه مربوط - كپي سند مالكيت خودرو ( در صورتي كه راننده مالك خودرو باشد) -پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

 سردفتر اسناد رسمي

تصوير پروانه اسناد رسمي - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

كشاورز

پروانه چاه يا دفترچه كشاورزي و تأييديه شوراي روستا-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي -مدارك زمين كشاورزي

بازنشسته

تصوير حكم بازنشستگي - گواهي از كانون بازنشستگان - تصوير فيش حقوقي ماه آخر

مستمري بگيران

فيش حقوقي ماه آخر - گواهي از سازمان پرداخت كننده مستمري

 خانم هاي خانه دار

معرفي دو ضامن حائز شرايط و شاغل كه يكي از آنها الزاماً همسر وي باشدو ارائه مدارك توسط ضامنين طبق مشاغل اعلام شده ميباشد.

 اعضاء هيئت مديره و سهامدارن شركتها

اساسنامه شركت - معرفي نامه از شركت-روزنامه رسمي تاسيس و تغييرات شركت-آخرين اظهارنامه مالياتي شركت -ليست بيمه پرسنلي شركت-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي