صفحه اصلی > شرکت لیزینگ خودرو غدیر 
شرکت لیزینگ خودرو غدیر

شرکت لیزینگ خودرو غدیر با تلاش و کوشش همه جانبه با احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول سازمان بورس منتقل گردید.